23.-24. 10. 2018 KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018

Vo vedomí vážnosti úloh nielen podnikovej sféry v súvislosti s riešením problematiky priemyselných emisií vo vzťahu na zmeny legislatívy a spoločenské požiadavky, pripravil ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci v poradí už ôsmy ročník konferencie zaoberajúcej sa širokou škálou tém súvisiacich s priemyselnými emisiami vo všetkých ich pevných, tekutých, či plynných formách.


Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch. Samozrejme predstavitelia vrcholných orgánov štátnej správy vo svojich prezentačných blokoch predstavia najnovšie legislatívne zmeny a odpovedia na otázky účastníkov.

Kde, kedy: 23. - 24. október 2018, Vienna House Easy Bratislava

Vic info a prihláška

14. 6. 2017 LEADERSHIP 2.0

Pozývame Vás na náš nový tréning, kde Vám predstavíme unikátne a nové poňatie tréningu Leadership, na ktorom spoznáte svoj vlastný štýl vedenia ľudí a budete ho vedieť situačne používať. 

Čítať ďalej...

11. 4. 2017 ZÁKON O ODPADOCH, Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov, zmeny 2017

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s aktuálnou zmenou zákona o odpadoch a povinnosťami pri nakladaní s odpadmi.

Lektori: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o. - odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Bližšie info: http://za.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030801