Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť 2.0

Pomoc pre podniky

  • výška inovačnej poukážky je od 10 000 EUR do 50 000 EUR s intenzitou pomoci maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov
  • na inovačné poukážky je vyčlenených 1 000 000 eur pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja
  • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
  • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
  • výzva vyhlásená 1. 2. 2023
  • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 15. 3. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

Čítať ďalej...