11. 4. 2017 ZÁKON O ODPADOCH, Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov, zmeny 2017

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s aktuálnou zmenou zákona o odpadoch a povinnosťami pri nakladaní s odpadmi.

Lektori: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o. - odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Bližšie info: http://za.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030801

1. 6. 2016 Efektívna propagácia firmy v zahraničí

Dozviete sa : o moderných spôsoboch propagácie v zahraničí, ako vytvoriť úspešnú internetovú kampaň v zahraničí, ako vyzerá efektívny web a ako pracovať s návštevami, spôsoby internetovej reklamy v zahraničí, ako si spočítať úspešnosť reklamnej internetovej kampane, o praktických prínosoch zahraničného internetového marketingu.

Čítať ďalej...