Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

Osvedčenie o voľnom predaji (OVP/FSC) je dokument požadovaný v určitých krajinách dovozu na dovážané určené výrobky (napr. technické výrobky spadajúce pod CE legislatívu, potraviny, výživové doplnky, krmivá, lieky, zdravotnícke pomôcky, kozmetika atď.), ktoré osvedčuje, že uvedené dovážané výrobky sa bežne a voľne predáva na otvorených trhoch vyvážajúcej krajiny a sú schválené na vývoz.

Toto osvedčenie vydáva SOPK, autorizovaná osoba zo zákona, ktorým osvedčuje, že určené výrobky, uvedené v zozname k osvedčeniu, spĺňajú technické, hygienické, environmentálne predpisy a normy na ich výrobu, zloženie a voľný predaj na jednotnom trhu Európskej únie, vrátane členských štátov EÚ, z ktorej pochádzajú, alebo z ktorej sú vyvážané do tretích krajín mimo EÚ.

SOPK vydáva 3 druhy osvedčení o voľnom predaji:

A) Osvedčenie o výrobe a voľnom predaji (OVaVP), Manufacturing & Free Sale Certificate (M&FSC)

SOPK vydá a osvedčí M&FSC ak žiadateľ je slovenský výrobca a súčasne aj exportér určených výrobkov do tretích krajín, mimo EÚ. Podmienkou je, že uvedené výrobky boli a sú uvádzané na vnútorný trh EÚ a výrobca/exportér môže predložiť osvedčenia a/alebo vyhlásenia o zhode s EÚ predpismi a normami platnými pre ich uvedenie na vnútorný trh EÚ.

Osvedčenie o voľnom predaji sa vydáva na účely uvedenia predmetných výrobkov na trh tretích krajín, mimo EÚ. Neslúži na voľný predaj daného tovaru v členských štátoch EÚ.

Dokumenty

B) Osvedčenie o voľnom predaji (OVP), Free Sale Certificate (FSC)

SOPK vydá a osvedčí OVP/FSC ak žiadateľ nie je slovenský výrobca, ale má štatút:

  1. splnomocneného zástupcu pre EÚ zahraničného výrobcu (z tretích krajín, mimo EÚ) so sídlom v SR, ktorý uvádza uvedený tovar na vnútorný trh EÚ v súlade s predpismi a normami EÚ alebo,
  2. exportéra (re-seler) so sídlom v SR, tovaru, ktorý bol uvedený na vnútorný trh EÚ v súlade s predpismi a normami EÚ
    Takýto žiadateľ musí byť schopný doložiť svoj štatút (splnomocnenie, distribučnú zmluvu atď.) a podporné doklady o zhode výrobkov s predpismi EÚ.

Dokumenty

Vzory osvedčení (príklady)

C) Osvedčenie o voľnom predaji na export výrobkov do Alžírska / Free Marketing Certificate (FMC pre Alžírsko)

SOPK, vydáva osvedčenia o voľnom predaji alebo osvedčenia o výrobe a voľnom predaji na export do Alžírska podľa požiadaviek Alžírska pre tento typ osvedčenia (FMC pre Alžírsko). Tieto požiadavky sú úplne obsahovo zhodné s medzinárodnými požiadavkami a praxou na osvedčenia voľného predaja (OVP). Preto Žiadosť o vydanie osvedčenia o voľnom predaji do Alžírska (FMC) je rovnaká ako pri predchádzajúcich osvedčeniach o výrobe a voľnom predaji (OVaVP/MFSC), resp. osvedčeniach o voľnom predaji (OVP/FSC).

Nepodstatný rozdiel je len v tom, že Alžírsko predpisuje vlastný formulár – FMC, kde požaduje uviesť aj colnú nomenklatúru výrobkov (HS kód = 6-miestna harmonizovaná colná nomenklatúra Svetovej colnej organizácie / World Customs Organization), obchodné meno a adresu príjemcu/dovozcu v Alžírsku.

Dokumenty

Často kladené otázky

Čo je Osvedčenie o voľnom predaji?

Osvedčenie o voľnom predaji (OVP/FSC) je definovaný podľa medzinárodných obchodných pravidiel ako: Dokument požadovaný v určitých krajinách dovozu na tzv. určené výrobky, ktorý potvrdzuje, že uvedený dovážaný tovar sa bežne a voľne predáva na otvorených trhoch vyvážajúcej krajiny alebo colnom území, a sú voľne vyvážané do tretích krajín.

OVP/FSC je dokument, ktorým autorizovaná inštitúcia (v danom prípade SOPK) osvedčuje, že určené výrobky uvedené v zozname k osvedčeniu, ako sú napr. technické výrobky spadajúce pod CE legislatívu, potraviny, lieky, medicínske zariadenia alebo kozmetika, spĺňajú technické, hygienické, environmentálne predpisy a normy na ich výrobu, zloženie a voľný predaj na jednotnom trhu Európskej únie, vrátane členských štátov EÚ, z ktorej pochádzajú, alebo z ktorej sú vyvážané do tretích krajín mimo EÚ.

Kto vydáva osvedčenie o voľnom predaji (OVP/FSC)?

SOPK vydáva OVP/FSC osvedčenie na základe elektronickej Žiadosti o vydanie osvedčenia o voľnom predaji (e-ŽoV FSC), ktorú môže podať: výrobca /schválený zástupca zahraničného výrobcu/ dovozca v EÚ alebo vývozca/ exportér, všetci so sídlom v SR, na základe predložených osvedčení, test reportov alebo atestácie kvality uvedených výrobkov, ktoré sú vyrábané a uvádzané na jednotný trh EÚ v súlade s EÚ technickými predpismi a normami, ako aj v súlade s predpismi o ochrane života a zdravia ľudí/spotrebiteľov, zvierat a životného prostredia SR a EÚ.

Aká je lehota na vydanie osvedčení o voľnom predaji?

SOPK vydáva OVP/FSC v štandardnej lehote do 5 dní od doručenia e-poštou vyplnenej a podpísanej ŽoV FSC + sken/kópiu kompletných podporných dokladov preukazujúcich legálne uvádzanie daného tovaru na trh EÚ alebo členského štátu EÚ.