Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Market Access Database predstavuje čo do rozsahu i aktuálnosti dát unikátny informačný kanál monitorujúci situáciu na trhoch tretích krajín.

Databáza slúži ako on-line zdroj, kterýevropským exportérom umožňuje zadarmo získať informácie dôležité pre prenikanie a expanziu na vonkajšie trhy. Môže tiež poslúžiť ako prostriedok na overenie, či Váš obchodný partner dodržiava medzinárodné obchodné záväzky.

MADB je jedným z najdôležitejších nástrojov Európskej únie pri realizácii stratégie prístupu na zahraničné trhy (Market Access Strategy). Topí pilierom obchodnej politiky EÚ, ktorej cieľom je obmedzenie prekážok stojacich v ceste európskym vývozcom tovarov a služieb.

Čo Vám Market Access Database ponúka?

Databáza aplikovaných colných sadzieb (Tariffs)
Jednoduchým vložením číselného HS kódu produktu (tj. Kódu harmonizovaného systému opisu tovaru podľa Medzinárodnej colnej organizácie - WCO) alebo jeho vyhľadaním v interaktívnej pomocnej tabuľke získate informácie o colnom zaťažení produkte či skupine produktov v krajine, ktorá vás zaujíma. Pre daný kód komodity potom možno v databáze okrem aktuálnych aplikovaných colných sadzieb dohľadať tiež podrobné poznámky súvisiace s uplatňovaným tarifou, informácie o požadovaných dovozných formalitách či prehľadávať štatistickú databázu.

Sprievodca dovoznými formalitami pre exportérov (Procedures and Formalities)
Sprievodca pre vývozcu o dovozných podmienkach a dokumentoch požadovaných v tej ktorej tretej krajine. Potom, čo zvolíte kritérium pre vyhľadávanie (podľa HS kódu alebo popise tovaru), systém ponúkne všetky všeobecné i špecifické informácie (formuláre, povinné náležitosti obchodných faktúr, potrebné povolenia a certifikáty), ktoré Vám pomôžu úspešne prejsť formálne časťou dovozné procedúry.

Štatistiky (Statistics)
Súhrnný prehľad obchodných tokov medzi Európskou úniou a nečlenskými krajinami EÚ. Ako vyhľadávacie kritéria vyberiete príslušný členský štát EÚ (či súhrn pre EÚ-27), požadovanú partnerskú tretej krajine, rozhodné obdobie (možno voliť od r. 2000), žiadanou výstupná premennú (hodnota vývozu; množstvo vývozu, hodnota dovozu; množstvo dovozu) a číselný kód produktu (HS kód), ktorý je predmetom vášho záujmu.
Výstupom je prehľadná tabuľka zobrazujúca celkové výsledky vzájomnej obchodnej výmeny vybrané krajiny s členským štátom EÚ (alebo EÚ ako celkom).

Databáza prekážok obchodu (Trade Barriers)
V tejto databáze nájdete podrobnosti o obchodných prekážkach, ktoré v jednotlivých krajinách ovplyvňujú konkrétne oblasti podnikateľských aktivít. Zistíte tu informácie o exportných a investičných podmienkach vo všetkých nečlenských krajinách, ktoré sú významnými obchodnými partnermi Európskej únie.

Výber informácií Vám uľahčí vyhľadávanie podľa krajín, podľa odvetví alebo podľa skupín uplatňovaných opatrení:
Colné sadzby a poplatky (úrovne sadzieb, colnej kvóty, vnútorné zdaňovanie, apod.), Ochranné obchodné nástroje (antidumpingové clá, vyrovnávacie opatrenia, apod.), Netarifné bariéry (registrácia, dokumenty, množstevné obmedzenia, štandardy, sanitárne opatrenia, atď.), Prekážky pre investície (obmedzenie pre priame zahraničné investície, daňové diskriminácie, opatrenia v oblasti obchodu), Právo duševného vlastníctva (legislatíva týkajúca sa ochranných známok, autorských práv, označenie krajiny pôvodu, patentov, apod.), Opatrenia v oblasti vývozu (zákaz vývozu, množstevné obmedzenia vývozu, exportné podpory, vývozné dane, diskriminácia v oblasti poskytovania vývozných licencií, apod.), Prekážky v oblasti služieb (kvantitatívne obmedzenia, diskriminačné jednanie a pod.). 

Databáza sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS: Sanitary and Phytosanitary Issues)

V posledných rokoch európski exportéri čelia rastúcemu počtu problémov s vývozom zvierat, rastlín a ďalšie poľnohospodárskej produkcie na vonkajšie trhy. Dôvodom sú rozličné sanitárne a fytosanitárne opatrenia uplatňované tretími krajinami. Sekcia SPS umožňuje ľahkú identifikáciu a orientáciu v súvisiacich vývozných obmedzeniach. V databáze je možné vyhľadať opatrení podľa partnerskej krajiny a popisu produktu (kľúčového slova). Využiť možno tiež krížového vyhľadávanie kombináciou troch premenných: krajina vs. produkt vs. opatrenia SPS.

Pravidlá pôvodu (Rules of Origin)

Tu nájdete informácie o preferenčných a nepreferenčných pravidlách pôvodu, vrátane odkazu na stránky DG TAXUD (Generálne riaditeľstvo EK pre dane a clá).

Ďalšie zdroje (Other Resources)

Táto sekcia obsahuje odkaz na informácie o prístupe dovozcov z tretích krajín na trh EÚ (Export Helpdesk) alebo na portál Európskej komisie na colné konanie v EÚ (European Customs Information Portal - ECIP).

Medzi základné vlastnosti webu MADB patrí obmedzenie prístupu len na užívateľov z členských krajín Európskej únie az pristupujúcich a kandidátskych krajín. Z technického hľadiska je tento obmedzený prístup ošetrený tak, že pokiaľ nie je počítač, ktorý stránky prezerá, pripojený na internet poskytovateľom pripojenia z niektorej z týchto krajín, môže byť prístup do niektorých databáz odmietnutý. Ak sa na niektorú z databáz Market Access Database nemôžete pripojiť a ste pritom zaregistrovaní a podnikáte v niektorej z členských krajín EÚ, je to zrejme spôsobené tým, že internetové pripojenie, ktoré používate, je umiestnené v nejakej tretej krajine.

Odkaz na Market Access Database  Európskej komisie nájdete tiez na: https://www.facebook.com/SOPK.RKTN?fref=nf

Pre zadanie komentára sa musíte prihlásiť.