Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA MEDZI EÚ A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM 10 VECÍ, KTORÉ TREBA UROBIŤ PRI DOVOZE A VÝVOZE

https://www.sopk.sk/storage/projekty/EEN/Letak-2021-Obchod_s_UK.pdf