Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Cieľ seminára: odborný seminár zameraný na komplexné oboznámenie sa s prácou s colným sadzobníkom, ozrejmenie klasifikácie tovarov, harmonizovaný systém (HS), kombinovaná nomenklatúra (KN), TARIC nomenklatúra, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, osobitné pravidlá a tovary, zmeny v KN, ich vysvetlenie a aplikácia. Oboznámime účastníkov so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre medziročne 2019/2020 a sú účinné od 1.1.2020. Tie vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2020. Nová colná tarifa zohľadňuje revíziu Harmonizovaného systému, dohodu ITA (o postupnom odstránení ciel pre informačné technológie) a formálne zmeny vyplývajúce z colného kódexu Únie.Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Program seminára: 1. VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1776
2. Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry
3. Osobitné ustanovenia pre určité druhy výrobkov
4. Vymeranie cla a colné sadzby pri konečnom použití
5. Uplatnenie štandardnej, valorickej, špecifickej a kombinovanej colnej sadzby
6. Obaly, obalové materiály a aplikácia pravidla 5a / 5b
7. Triedy a Kapitoly colného sadzobníka
8. Meursingova tabuľka, prídavné kódy a sadzby dodatočných ciel
9. Uplatnenie vstupnej ceny na ovocie a zeleninu
10. Farmaceutické látky oslobodené od cla
11. Osvedčenia o kvalite tovaru na účely zvýhodnenej colnej sadzby (víno, tabak, dusičňany)
12. Vysvetlenie zmien v colnom sadzobníku
13. Korelačná tabuľka kombinovanej nomenklatúry 2019 – 2020, porovnanie, vysvetlenie
14. Vyhľadávanie zmien a používanie správnych údajov v aplikačnej praxi
15. Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

Pozvánka s prihláškou

Organizačný garant:
Katarína Martišková
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel: 032 / 65 238 34

http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020060902