Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je od 10 000 EUR do 50 000 EUR s intenzitou pomoci maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov
 • na inovačné poukážky je vyčlenených 1 000 000 eur pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 1. 2. 2023
 • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 15. 3. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

Oprávnení riešitelia

 • FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

Využitie inovačných poukážok

Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény „Zdravá spoločnosť“. V rámci tejto domény sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritnej oblasti 4-2: Inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

 • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovedy, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
 • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo
 • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov)
 • 3D tlač a 3D biotlač
 • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu