Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom sa pre obchodné spoločnosti predĺži z konca tohto roka na 30. jún 2017. Návrh novely zákona o e-Governmente dnes na návrh podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) schválil kabinet. Parlament by mal novelu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, podľa Pellegriniho slov asi na budúci týždeň.

„Na základe aktuálnej situácie a žiadostí z radov podnikateľov som dnes požiadal vládu o podporu predĺženia lehoty na aktiváciu elektronických schránok, vzhľadom na to, že z 230-tisíc podnikateľov, ktorí by mali disponovať k 1. januáru 2017 tzv. eID kartou s bezpečnostným osobným kódom v súčasnosti len 25 % z nich túto podmienku spĺňa,“ informoval po dnešnom rokovaní vlády Pellegrini. Pripomenul zároveň, že lehota na aktiváciu schránok sa už podnikateľom predlžovala a ak novelu zákona parlament schváli, tak by sa už v budúcnosti nemala predlžovať.

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) požiadala Pellegriniho o predĺženie lehoty o ďalších šesť mesiacov v utorok (29.11.).

Podľa dôvodovej správy k novele je cieľom návrhu dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne, teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo 10 dní. Po tom, ako správca elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do nej dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ.

Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb, ktoré k 31. decembru 2016 nie sú aktivované, bude vyššie spomenutá lehota plynúť až do 30. júna 2017. „Vzhľadom na skutočnosť, že napriek pôvodne trojročnej prechodnej lehote, posilneným kapacitám na strane Ministerstva vnútra SR a mediálnej kampani je nárast počtu štatutárov právnických osôb zapísaných v obchodnom registri, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (eID), stále nedostatočný,“ zdôvodnil Pellegriniho úrad.

Elektronická schránka bude slúžiť na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Táto nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone už pred troma rokmi. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla tohto roka, tento termín bol predĺžený do konca roka.