Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (ZDP) nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Pre koho je schéma určená?

Všetky spoločnosti bez ohľadu na veľkosť, región alebo odvetvie sú oprávnenými žiadateľmi, stačí mať výskumno-vývojový projekt, ktorý sa bude uskutočňovať na Slovensku.

 

Koľko je možné ušetriť?

Intenzita je určená vo výške 25% z oprávnených nákladov pričom ďalších 25% je možné uplatniť na mzdové náklady na čerstvých absolventov  ako aj na medziročný nárast oprávnených nákladov.

 

Aké sú oprávnené náklady?

Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať súčet: 

25 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie +

25 % mzdových nákladov zamestnanca, podieľajúceho sa na realizácii projektu výskumu a vývoja, v zdaňovacom období, v ktorom bol s týmto zamestnancom uzatvorený trvalý pracovný pomer, a je občanom EÚ mladším ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi +

 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

 

Kedy je možné odpočet uplatniť?

Schéma je v platnosti od januára 2015 a preto ju bude možné uplatniť na náklady, ktoré vznikli v roku 2015 a následne v ďalších rokoch.

 

Ako je možné odpočet uplatniť?

V daňovom priznaní v roku 2016 pribudne riadok, kde bude možné vpísať náklady na výskum a vývoj, ktoré bude možné odpočítať od základu dane. V prípade, že spoločnosť nebude mať v danom období kladný daňový základ, je možné tento odpočet uplatniť až v štyroch nasledujúcich obdobiach.

 

Čo musíte urobiť?

Schéma je overenou metódou, ktorá je navrhnutá tak, aby firmy aj štát boli minimálne administratívne zaťažení. Spoločnosti vzniká iba povinnosť vedenia oddeleného účtovníctva výskumno-vývojového projektu ako aj archivovania projektovej dokumentácie.

 

 

VaV 0

 

Zdroj Info:

Finančná správa SR: www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_superodpocet-na

SARIO: http://www.sario.sk/sk/novinky/inovativne-firmy-usetria-spytajte-sa-nas-ako