Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

 

Hlavné myšlienky projektu sú:

• Adaptácia existujúcich vzdelávacích modulov, berúc do úvahy výsledky analýz už   existujúcich tréningoch v tomto sektore a tiež berúc do úvahy potreby trhu v   zúčastnených krajinách,

• Transparentnosť obsahu kvalifikácie využitím dokumentov EUROPASS

• Akreditácia učebných plánov pre počiatočné odborné vzdelávanie, ďalšie odborné   vzdelávanie a odborné tréningy v zúčastnených krajinách ako aj v Sasku, Sasku   Anhaltsku a Brandenburgsku

• Implementácia a používanie ECVET princípov, ktoré budú viesť k ECVET   partnerstvám.

Európska pridaná hodnota bude zabezpečená najmä podporou asociovaných partnerov v jednotlivých krajinách pri implementácii výsledkov projektu do systémov odborného vzdelávania v zúčastnených krajinách.


Ciele

Prostredníctvom tzv. transferu inovácií, projekt SOLARIS PLUS prispeje k rozvoju nových profesionálnych kompetencií v sektore obnoviteľných energií a podporí spoluprácu medzi organizáciami odborného vzdelávania a trhom práce. Dosiahne sa rýchlejšie pokrytie existujúcej medzery v systéme odborného vzdelávania a umožní sa tak rozvoj inovatívnych príležitostí na trhu ako aj tvorba a udržanie pracovných miest pre neustály rozvoj tohto sektora.

Ciele projektu:

• Transfer konceptov ďalšieho vzdelávania, ktoré sú osvedčené v oblasti   obnoviteľných energií v Nemecku a transfer metód pre registráciu, popisy,   hodnotenie, transfer a uznanie výstupov vzdelávania, ktoré boli vytvorené a   testované v pilotnej iniciatíve DECVET

• Tvorba, adaptácia a preklad deviatich základných vzdelávacích modulov, ktoré   budú zahrnuté do učebných plánov pre počiatočné odborné vzdelávanie, vyššie   odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu, pričom obsah a rozsah budú upravené podľa   potrieb danej oblasti vzdelávania

• Vytvorenie porovnateľných jednotiek výstupov vzdelávania rešpektujúc ECVET   princípy pre oblasť obnoviteľných energií

• Uzavretie spolupráce v rámci ECVET systému prostredníctvom "Memorandum of   Understanding" a

• Vytvorenie "Experimentálno-edukačnej súpravy" v oblasti obnoviteľnej energie ako   podporného vzdelávaco-edukačného a tréningového materiálu

 Viac info: www.solaris-plus.eu

Logo lifelong lerning.jpg