Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Informácie o aktuálne poriadaných podujatiach v oblasti vzdelávania, zahraničného obchodu, podadenstva a konzultáciách.

Skláreň RONA a.s. a Trenčianska regionálna komora SOPK pozývajú 
na Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2017 a Deň otvorených dverí.


Sympózium je najdôležitejšou aktivitou osláv 125. výročia sklárne Rona a momentálne vrcholia prípravy na jeho zabezpečení. Je dlhoročnou tradíciou , že RONA otvorí každé dva roky svoje výrobné priestory dizajnérom z celého sveta pre zhmotnenie svojich návrhov a nápadov. Dobré podmienky a vytvorenie dostatočného časového priestoru pre tvorbu dizajnérov dáva záruku kvalitných a hodnotných diel, ktoré sú v posledný deň sympózia, počas Dňa otvorených dverí prezentované v areáli kaštieľa v Lednických Rovniach.


Termín sympózia: 26.6. 2017– 1.7. 2017
Výstava a deň otvorených dverí: 1.7. 2017 

Miesto konania: RONA, a.s.; Schreiberova 365; Lednické Rovne 

Viac informácií: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017052603